Simay Pide ve Kebap Salonu

Burada DUR Çünkü Burası Burdur

Burada dur çünkü burası göller bölgesi Burdur, günümüzde Denizli, Afyon, Isparta, Antalya ve Muğla illeri ile çevrelenenmiş tarihi çağlarda doğuda İşavria, Lykonia güneyde Pamphylia, batıda Likya ve Karya kuzeyde Frigya ve Galatia bölgeleri ile çevrili olan Pisidya bölgesi sınırları içinde yer almıştı. Kentimiz tarih öncesi (prehistorik) geçmişi Paleolitik Çağa uzanmaktadır. Yeşilova ilçesi Başkuyu köyünde bulunan kaya resimlerinden Paleolitik Çağ insanının Burada yaşadığı kesinlikle kanıtlanmıştır. Paleolitik (700.000 – 15.000) ve Mezolitik (15.000 – 8.000) çağlara ait diğer buluntular yörenin değişik yerlerinde yapılan araştırmalardan elde edilmiştir.

Burada DUR Çünkü Burası Burdur

Daha sonraki tarih öncesi dönemler olan Neolitik (8.000 – 5.500) ve Kalkolitik (5.500 – 3.200) çağlara ait somut buluntular; Hacılar Höyüğü ve Kuruçay Höyüğü’nde ortaya çıkarılmıştır. Hacılarda yapılan kazılarda M.Ö. 7000 yıllarına tarihlenen “Keramiksiz Neolitik” evre üzerinde IX – IV katlar olarak belirtilen ve M.Ö. 5.400 yıllarına tarihlenen “Geç Neolitik” evreleri tespit edilmiştir.

Göller Bölgesi

Burdur’da – İnsanın yeryüzünde avcı-toplayıcılıktan yerleşik üretime geçerek belli bir yere bağlanması anlamına gelen büyük değişimin; hayvanları ehlileştirilmesi köylerin kurulması çanak çömlek yapımının öğrenilmesi gibi medeniyete uzanan gerekli adımların izlenebildiği en önemli arkeolojik merkezlerden biri Hacılardır. Yine Hacıların ana tanrıça figürinleri ile boyalı insan yüzlü çanak – çömlekleri dünya arkeolojisinde önemli bir yer tutmaktadır. Taş, kemik, ağaç ve pişmiş toprağın yanı sıra madenin de kullanılmaya başladığı Kalkolitik Çağ kalıntıları Hacılar; Kuruçay, Gebrem, Beyköy, Bucak, İstasyon Höyük gibi daha birçok höyüğün yüzey araştırmalarından anlaşılmaktadır.

Eserlerin bakır, kurşun, kalay, gümüş, altın, tunç ve elektron gibi madenlerden yapılmaya başlandığı ilk Tunç Çağına; (Yaklaşık 3.000 – 2.500) ait buluntulara Hacılar Büyük Höyük, Yazır, Yarıköy, Çamur, Hasanpaşa, Harmankaya, Alan, Beyköy gibi birçok höyükte rastlanmaktadır. Bu dönemde  kaplar elde yapılmıştır, maden görünümündedir.

Çağın sonunda ise geometrik süslü ve boyalı çanak çömlek yapımına başlanmıştır.

M.Ö. 2 bin yılın başlarında kentin tarihi oldukça karanlıktır.

Burdur’da, M.Ö. 17. yüzyılda Hitit Çağı başladığında Pisidya, Pamphylia ve Likya’da Arzava Krallığı hüküm sürmekteydi. Yarışlı Gölü civarı (Düğer) ve Uylupınar’da çıkan Frig eserleri daha sonra bu bölgede Friglerin yaşadığını kesin olarak ortaya koymuştur.

M.Ö. 7. yüzyılda Pisidya, Frig devleti ile birlikte Lidya hakimiyetine girmiş ve M.Ö. 546 tarihinde Lidya Kralı Kroissos’un Pers Kralı Kyros’a yenilmesiyle birlikte bölge Pers hegemonyasına girmiştir. M.Ö. 334 yılında Büyük İskender Çanakkale’den Anadolu‘ya girdikten sonra önüne çıkan Karya, Likya, Pamphylia kuvvetlerini ezerek Kestros (Aksu) Vadisi’nden Pisidya’ya girmiş, M.Ö. 333’te Sagalassos ve Kremna’yı da zaptetmiştir. İskender’in ölümünden sonra Pisidya önce Seleukoslar’a (M.Ö. 301) daha sonra da Bergama Krallığı’na bağlanmış (M.Ö. 228) ve Roma hakimiyetine girmiştir. Roma Çağı’nda Pisidya’nın her yerinde yoğun bir yerleşme vardır. Birçok yeni şehir kurulmuş, eski merkezler yeniden onarılmıştır. Bugün ilimiz sınırları içinde bulunan harabelerin hemen hemen hepsinde bu çağa ait mimari kalıntılar görülmektedir. Kremna, Komama (Ürkütlü), Olbasa (Belenli) ve Sagalassos en önemlileridir.

Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılmasıyla Pisidya, Bizans İmparatorluğunun eline geçmiş ve bölgenin önemli merkezleri yavaş yavaş gerileyerek eski değerlerini kaybetmiştir. Bu sönük çağ, M.S. XI. yy. sonlarına doğru Türk hakimiyetinin başlamasına kadar devam etmiştir. 1071 – 1100 tarihlerinde Anadolu‘ya gelen Türklerden Kınalı aşireti Pisidya’ya gelerek Burdur‘a yerleşmiştir.

Selçuklu Devletinin egemenlik alanına giren şehir 1075 – 1120 yıllarında sınır kenti olarak varlığını sürdürmüştür. Selçuklulardan sonra Hamitoğulları Beyliği’nin topraklarına katılan kentimiz, I. Murat döneminde Hamitoğulları (Forum) Beyliğinden satın alınmıştır. O dönemde Tirkemiş kazası olarak anılan Burdur Yıldırımın 1391’deki seferi sonunda kesin olarak Osmanlı denetimi altına girmiştir. 1920’de bağımsız sancak olan Burdur Cumhuriyetten sonra 1923’te il durumuna geçmiştir.

Burdur İsmi (BURdaDUR)

Kentimizi kuran Türkmen boylarından Kınalı aşireti mensupları burayı bulduklarında bölgenin güzelliği karşısında “Cennet buradadır. Burada dur” demişler ve “Burda dur” sözü zamanla halk arasında “Burdur” haline dönüşmüştür.

Eski Yunan Mitolojisinde kahraman Ulis (Aşil) tanrıların gazabına uğrar. Yunanistan’dan kovulur. Yolu Antalya yakınlarına düşer. Geceleri kutup yıldızına bakarak kuzeye doğru ilerler. Karşısına bir göl çıkar ve o sırada gaibten bir ses ona Rumca ve eski Latince “Ezostas! (Burada dur)” diye seslenir. Ulis burada durur ve burayı yurt tutar. Selçuklular Anadolu fetihleri sırasında Burdur’u fethederler.

Köyün ismini “Ezostas” olarak öğrenirler. Rumca bilmedikleri için manasını sorarlar. “Burada dur” anlamına geldiğini öğrenirler. Buraya yerleşen Türkmen aşiretleri “Burada dur” kelimesini zamanla “Burdur” olarak telaffuz etmeye başlarlar ve bu kelime şehrin yeni ismi olur. Burdur Göller Bölgesi’nde yer alır. Bu yüzden Burdurlu olmak bir ayrıcalıktır. Burdurdaki firmalar burada.

15 Ocak 2021Yorum yok
Neden Reklam Vermeliyim?

Neden reklam? Dünyadaki bütün işletmelerin ortak sıkıntısı olan müşteri oluşturma aşamalarında desteklenmektedir. Firmalara, sektörel ve yerel anlamda baktığımızda konu o kadar çok derin olduğu görülmektedir. İşte asıl sıkıntı da burada başlıyor. Bu konuya hemen açıklık getirelim. Bahsedilen uçsuz bucaksız konu tüm işletmelerin basit görmesi ve hafife alması bu alanda yapılan harcamaların boşa gitmesine sebep olmaktadır. Amaca uygun olmayan çalışmalarla yapılan yatırımlar geri dönüşü olmayan harcama olarak yansımaktadır. Unutmayın zarar ederek işinizi büyümez geliştirilemez.

Neden Reklam Yapmalıyız?

Burdur’da ücretsiz reklam hizmetinden yararlanın. Sektörel tanıtım sistemimizde yer almak daha çok müşteriye ulaşmak için her türlü destek sağlanmaktadır. Piyasaların kazancı azaldığında toplumun her kesimi bu olumsuzluktan nasibini alır. Ortada bir kazanç varsa kazanca emek veren herkes hakkını alır. Reklam tanıtım ve pazarlama alanında sunulan; hedefe ulaşan çalışmalarla esnafımızın yanında olduğumuzu hissettirmek amaçlarına ulaşmaları için yardımcı olmak asli görevdir. Başarılı olan her iş niyete bakar bizim niyetimizde sizi başarıya doğru taşımak olacaktır. İş hayatınızda yaşadığınız sıkıntıları bizimle paylaşın size inovatik çözümler sunalım.

Ücretsiz Yararlanabilir Miyim?

Oluşturulan ticari portalda Burdur genelinde faaliyet gösteren bütün işletmeler ücretsiz reklam oluşturarak firmalar; hizmetlerini tanıtabilir yapılan düzenli tanıtımlardan kolaylıkla destek alınabilir. Oluşturulan reklam sayfasının kurallara uygun olup olmadığı tarafımızca sürekli denetlenir olumsuz durumlarda detaylı bilgi verilerek yardımcı olunmaktadır.

Neden reklam demeyin. Herkes iş yeri açabilir, fakat uzun süreli faaliyet gösteremez. Bu olumsuzluk bir çok nedene dayalı olabilir bu durumu göz önünde bulundurarak; işletmenin ürün ve hizmetlerinin daha çok kişiye ulaştırılması iş hayatında kalması açısından büyük etken rol oynamaktadır. Anlatımlarda sürekli neden reklam diyoruz aslında bu kelime yalnızca kısaltma olarak kullanılmaktadır.

İşin gerçeği, ürün ve hizmetleri öne çıkararak potansiyel müşterilere ulaşmak yapılan çalışmalardan yeni müşteriler elde ederek pazarımızı genişletmek olmalıdır. Bir iş yeri açmak çok kolaydır onu açık tutmak ise çok zordur. Siz değerli ziyaretçilere, dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık bu anlatım yeterli mi? Tabi ki değil ama imkanlar el verdikçe sizleri aydınlatmaya gayret edeceğiz. Siz sitemizde reklamı oluşturun diğer boyutları bize bırakın. İş hayatınızda kolaylık dileriz.

25 Ekim 2020Yorum yok
Borç Yapılandırma Uygulaması

Türkiye bankalar birliği kredi borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın BDDK tarafından onaylandığını duyurdu. Borç yapılandırma uygulamasına küçük işletmeler de dahil edildi. Türkiye Bankalar Birliğince (TBB) Türkiye Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan; borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylandığı bildirildi.

Borç yapılandırma uygulamasına küçük işletmeler de dahil edildi

TBB tarafından Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Uygulaması Hakkında yapılan duyuru Birlik’in sitesinde yayımlandı. Duyuruda Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan; Borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylandığı belirtildi. Birlik tarafından bu uygulama hakkında Rekabet Kurumuna menfi tespit/muafiyet başvurusunda bulunulacağı kaydedilen duyuruda; “Kurumun vereceği muafiyet onayı akabinde uygulama yürürlüğe alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

21 Ekim 2019Yorum yok